O Fundacji

MIĘDZYNARODOWA FUNDACJA WSPIERAJĄCA BADANIA I LECZENIE ZABURZEŃ UROGINEKOLOGICZNYCH

Fundacja Aenon powstała z myślą o poprawie jakości życia polskiego społeczeństwa. Jednym z pierwszych zadań Fundacji jest rozwijanie i promowanie sposobów leczenia chorób, które wpływają długoterminowo na komfort życia.

W pierwszej kolejności Fundacja zajmuje się poprawą dostępu do opieki i leczenia zaburzeń z zakresu urologii i ginekologii. Zaburzenia te, poza aspektem medycznym, społecznym i ekonomicznym, wpływają na jakość życia pacjentów.

Fundacja wspiera wymianę doświadczeń pomiędzy fizjoterapeutami, ginekologami, urologami, onkologami, gastroenterologami, położnymi z zakresu metod właściwych dla każdej ze specjalności.

Misja i statut

1. Celami Fundacji są:

a) Ochrona zdrowia, zmniejszanie społecznych i gospodarczych skutków chorób jak również poprawa dostępu do opieki zdrowotnej

b) Podnoszenie świadomości dotyczącej problemów zdrowotnych, rozwój profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia

c) Rozwój badań naukowo-badawczo-rozwojowych w dziedzinie medycznej, technicznej, społecznej oraz ekonomicznej w zakresie dotyczącym zdrowia

d) Promowanie i działanie na rzecz rozwoju edukacji, poprawy jakości kształcenia oraz doskonalenia zawodowego

e) Zachęcanie na poziomie narodowym, międzynarodowym, interdyscyplinarnym do współpracy, wspólnego wsparcia, wymiany doświadczeń, wymiany poglądów.

f) Doskonalenie opieki nad pacjentem dzięki zastosowaniu odpowiednich praktyk w zakresie współpracy, organizacji i kontynuacji leczenia, jak również promocji odpowiednich urządzeń medycznych.

2. Fundacja będzie kłaść szczególny nacisk na terapię dysfunkcji dna miednicy i chorób związanych z nimi zarówno u dzieci, dorosłych jak również osób w podeszłym wieku